Zink-Zwavel motoren

Testen met de ZAS5Z-1 t.e.m 4

Uit de laatste testen met de ZAS5-9 maar vooral de ZAS5-10 hadden we duidelijke indicaties dat we met gesmolten zink-zwavel brandstoffen kwasi sigaret branders kunnen maken. Voor velen zal dit misschien niet zo direct voor de hand liggen wanneer de stuwkrachtsdiagrammen van deze motoren bekeken worden, maar men moet hierbij enkele bedenkingen maken. Meer…

 

Verslag statische test ZAS5p-4

De ZAS5P-4 is een motor met een gesmolten Zn-S-Al monoblok.
De bedoeling van deze test bestond erin de invloed na te gaan van een kleinere Ae/At verhouding (20 ipv 44).
Zoals in de vorige testen werd terug geopteerd voor een keelopening van 8 mm.

De test werd uitgevoerd 18 november 2006. Meer…

 

Verslag statische test ZAS5p-5

De ZAS5P-5 (mechanische karakteristieken van de motor zie het artikel « Nieuwe Zink-Zwavel Test Motoren van Pol Clauwaert - VRO Nieuws 2006 nr.1 ») is een motor met een gesmolten Zn-S-Al-ZnO monoblok.

De bedoeling van deze test bestond in om na te gaan of hogere specifieke impulsen kunnen bereikt worden door het toevoegen van ZnO aan de Zn-S-Al combinatie. De reactie tussen het ZnO en Al levert meer energie dan de reactie tussen S en Al en produceert daarenboven Zn. Meer…

 

ZAS5P-8 en 9 Motor Testen

In de context van de eerste BRMD (Belgian Rocket Motor Days), georganiseerd op 8 september 2007 te Vaulx bij Chimay, door onze Belgische zuster organizatie de GEA, heeft de VRO 4 raket motoren getest, 2 ervan (ZAS5P-8 and ZAS5P-9) met vaste zink-zwavel-aluminium brandstofpillen. Het doel van deze tests was na te gaan of de specifieke impuls kon verhoogd worden door de aanpassing van de straalpijp keel tot uitlaat oppervlakte (At/Ae), en het gebruik van eroderende kelen. Meer...

 

Zink Zwavel poeder Test ZAS-9-1 en ZAS-9-2

De ZAS9 is een nieuwe zink-zwavel motor met een doormeter van 88.9 mm uitwendig, 2 mm wanddikte en een 700 mm lange verbrandingskamer. Het concept werd bij vervaardiging door W. Hinssen aangepast om bruikbaar te zijn voor vluchten. Voor deze test werd de motor gevuld met 7870 g poedervormige zink (75%)-zwavel (25%) (geen aluminium dus). De straalpijp heeft een zeer kleine uitlaathoek van 7,5° teneinde hogere uitstroomsnelheden mogelijk te maken. Er werd gehoopt op een specifieke impuls van 50 s. Omdat we in de toekomst ook gebruik zullen maken van aluminium in de brandstof , en lange brandtijden worden verwacht, werd de kraag van de straalpijpgemaakt uit grafiet. Meer…

 

Kaliumnitraat-Sorbitol motoren

P-100 Test Rapport

De P100-1 is een 100 mm caliber KNO3-sorbotol motor. Een gelijkaardige motor evenwel gevuld met KN(65%)SU(17,5%)SB(15%) werd reeds getest in 2002. Gedurende deze test werd belangrijke schade vastgesteld aan de aluminium buizen die de brandstof bevatten. Er werd toen spijtig genoeg geen stuwkracht geregisteerd. Recente testen met KNSB58 motors hebben aangetoond dat de bescherming van de aluminium buizen met een laag van 0.5 to 1 mm parabond voldoende efficiënt is. Meer…

 

KNSB58-3 Test Report

De KNSB58-3 is de derde test met een kleine KNO3-sorbotol motor. De problemen die in de eerste test zijn opgetreden met de aluminium buizen (zie test van KNSB58-1) bleken opgelost in de tweede test dank zij het gebruik van parabond in plaats van siliconen voor de inwendige coating van het buisoppervlak. De laagdikte van de coating was ditmaal circa 0.5 mm. Meer…

 

Verslag statische test KNSB58-2

De KNSB-2 is de tweede test met een kleine raketmotor. Hoewel er problemen waren met de aluminiumhulzen in de eerste test (zie verslag statische test KNSB58-1) werd er beslist om ook in deze motor dergelijke hulzen te gebruiken voor de brandstofsegmenten. Op aanraden van Bert Kimpe werd besloten om in plaats van siliconen, gebruik te maken van parabond. Er werd ook een dikkere laag aangebracht (ongeveer 1 mm). Meer…

 

Bespreking NX1 - NX8

Deze testen, uitgevoerd te Adegem op 18/8, 13/10 en 24/11/1996, worden gekenmerkt door het zoeken naar een bruikbaar brandstofmengsel evenals een vlotte produktiemethode. Ook het ontwikkelen van een stuwbank met bijhorende meetapparatuur en dataverwerking, de motorkonstruktie met diafragma en ontstekingssysteem, stonden publiceerbare resultaten in de weg. Zoals het er nu naar uitziet zijn de hardnekkigste problemen opgelost en zullen, behalve onvoorziene omstandigheden, vanaf NX9 bruikbare meetgegevens worden opgetekend. Meer…

 

Statische test NX-9

Zoals verwacht leverde NX9 de eerste bruikbare stuwkrachtskurve op. En zoals dat meestal met het beschikbaar komen van meetgegevens is, vallen onmiddellijk een aantal zaken op, waaronder de zware ontsteekpiek. Deze is te krachtig en komt duidelijk niet op het juiste moment. Het vermoeden bestaat dat het diafragma breekt als gevolg van de ontsteeklading nog voor de brandstofpil volledig in de fik staat. Het opgaande deel der curve lijkt eveneens te bevestigen dat de brandstofpil op eigenkracht voor de drukopbouw zorgt, waar dit eigenlijk moet gebeuren voor het diafragma barst. Meer…

 

Statische test NX-10

NX9 en NX10 werden op dezelfde dag getest zodat de bevindingen uit NX9 nog niet konden worden toegepast op NX10. Daarom lijkt het me aangewezen in het vervolg slechts een motor per dag door te voeren zodat eventuele wijzigingen onmiddelijk kunnen geimplementeerd worden in de volgende Testmotor (NXI1). Tijdens het ontmantelen van NX9 werden lekken vastgesteld op het eerste dichtingsniveau der brandstofmodules. Het tweede dichtingsniveau ter hoogte van de buitenste gemeenschappelijke buis voorkwam het finaal lekken van NX9. Gezien te velde daar nog weinig aan te doen was werd zo goed en zo kwaad als mogelijk de dichting van NX10 aangepakt. Na ongeveer 0.5 s ging de motor lekken en daarmee ook de meetgegevens. Toch zijn een paar interessante ontstekingsgegevens te noteren. De ontsteekpiek van 2 g Zn/S valt duidelijk lager uit. Toch blijkt ook hier de druk op nul te vallen en bouwt daarna het branbstofblok zelf de druk op, zij dat dit opvallend sneller gaat dan bij NX9. Meer…

 

Statische test  NX-11

Evenals NX 10 ging NX 11 lekken na het op druk komen. Het lek deed de meetbank 90 graden slagzij maken waarbij de elektrische verbinding tussen meetbrug en meetversterker werd afgerukt. Toch zijn uit de geregistreerde aanloopfase enkele interessante zaken te halen. De gelijkenis van de grote ontsteektrillingen is opvallend en doet het vermoeden rijzen dat de motor, vooraleer op druk te komen, even staat 'te dansen' op de meetkop. Vanaf de volgende test (NX12) zal de motor d.m.v. een stukje M6 vast met de meetkop verbonden worden. Dit impliceert evenwel dat over de ontsteekpiek momenteel weinig te vertellen valt. Meer…

 

Statische test  NX-12

De motoraanpassingen op constructief vlak als gevolg van de bevindingen bij NX11 hebben hun effect niet gemist. De extended flensdichting werd vervangen door een dubbele O-ring dichting zowel aan deksel- als straalpijpzijde. De O-ring (75x5) waren van het gewone rubbertype of vitonrubber. Ze werden zo gerangschikt dat de eerste dekselring van viton was en de eerste straalpijp-ring van gewone rubber. Dit om na te gaan welke nu het best weerstand zou bieden aan het locale inferno. Zowel de dubbele dichting als het gebruik van het 3 maal duurdere viton bleek overbodige moeite. De constructie deed het zo goed dat op geen van de 4 ringen ook maar het geringste spoor van schade terug te vinden was. Bij deze verklaar ik dan ook de dichtingsproblemenen definitief van de baan. Meer…

 

Statische test NX-13

Alhoewel techniekers en wetenschappers geen boodschap hebben aan bijgeloof (NX13: getal 13 weet je wel...) geef ik de lezer toch het volgend verhaal mee. De ontsteker wordt steeds willekeurig uit een bundeltje voorraad genomen, tot nu toe zonder problemen. Daar het om professionele vuurwerkontstekers gaat leek mij een ohmse doormeting overbodig. Zo geschiedde ook voor NX 13.
En je raad het al... 5, 4, 3, 2, 1, go...niets. Zo zie je maar. Nu terug naar de exacte wetenschappen. Meer…

 

Statische test  NX-16

In de veronderstelling dat het weinig uitmaakt of er nu aluminium dan wel inox hulzen (84 x 2 x 160) gebruikt worden om de brandstof in te gieten, werd nu bij statische testen voor de inox hulzen geopteerd omdat alu-hulzen na 2 of 3 maal te zijn gebruikt als verloren moeten worden beschouwd. Groot was dan ook mijn verbazing dat de dichtheid van het gietsel terug viel tot 1.72 g/cm3 in vergelijking met gietsels in alu-hulzen die steeds rond de 1.78 g/cm3 lagen. Nochtans was de standaard productieprocedure zoals steeds nauwkeurig gevolgd. Meer…

 

Statische test  NX-17

De verwachtingen waren hoog gespannen. Voor het eerst zou een VOX3 motor worden getest. De motor deed het uitstekend en leverde letterlijk een spectaculaire prestatie. Maar zoals Marc stelde is een keten zo sterk als haar zwakste schakel en er waren een drietal probleempjes die na de test aan het licht kwamen, zij het dat geen enkele zwakte op zich, noch samen fataal bleken te zijn. Meer…

 

Kaliumnitraat-Dextrose motoren

Ontwikkeling en eigenschappen van de VITROX-motoren

Voor velen klinkt het begrip VITROX al gekend in de oren. Het is dan ook al een hele tijd geleden dat de eerste VITROX motor werd getest. Het ontwerp voor de motoren is gegroeid uit de PVC-motoren die ooit, lang geleden, mijn eerste experimentele motoren waren.

De motivatie voor het maken van deze motoren is eigenlijk niet veranderd: veiligheid, eenvoud, kostprijs en hoog gewichtsrendement. De kostprijs is door de omschakeling van PVC naar glasvezelversterkt epoxy wel flink verhoogd. Maar de prijs blijft ver beneden de kostprijs van commerciële motors, als die al zouden te krijgen zijn in de 2000Ns klasse.Een ruwe schatting geeft voor de VITROX 2.25 motor (2250Ns) ongeveer een 40€. Meer…

 

VITROX 3.75

Na de meerdere succesvolle statische en vlucht-motoren van de VITROX 2.25 -klasse werd het eens nodig om toe te geven aan de drang om alsmaar groter en hoger te gaan... Het resultaat is de VITROX 3.75 een kopie van de vorige versie, maar dan op grotere schaal. De binnendiameter van de motorbuis werd vergroot van 63 naar 75mm. De brandduur wordt aldus verlengd van 1,7 naar bijna 2 seconden terwijl de totale impuls overgaat van 2250Ns naar 3750Ns. Meer...